முகப்பு உயிர்மை.காம் உயிர்மை பதிப்பகம் மாத இதழ் உயிரோசை வார தொகுப்பு தொடர்புகளுக்கு சந்தா எங்களைப்பற்றி
02 - 10 - 2013

ñÂwò ¹ˆFóQ¡ ¹Fò èM¬îèœ

܉Gò GôˆF¡ ªð‡

º¡ðF¾ F†ì‹-2014, ®ê‹ð˜ 12 ºî™ 24 õ¬ó

è£ñˆF¡ ¹F˜Š ð£¬îèœ

è£ôˆF¡ ªè£´ƒèù¾èœ

èQîL¡ bó£î îˆîOŠ¹èœ

512 ð‚èƒèO™ å¼ ïõè£Mò‹

http://uyirmmai.com/Publications/ViewCombo.aspx?bid=10007

 
 

கவிதை
வேப்பம்பூக்களுக்காகக் காத்திருக்குமொருத்தி
தாத்தனின் நாட்குறிப்பிலிருந்து...
பிரத்யேகக் கொலைவாள்
பாவனைகள்
இளங்கோ கவிதைகள்
பெண் புலி!
சிறுகதை
திருட்டு
பொது